Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny „“ w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Jak wygląda procedura zawiązania rodziny zastępczej:

 1. Po pierwsze musisz skontaktować się z najbliższym powiatowym centrum pomocy rodzinie
 2. Pracownicy poinformują Cię, jakie dokumenty trzeba będzie złożyć, a także jakie szkolenie będziesz musiał przejść.
 3. Po spotkaniu informacyjnym, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w twoim domu i jeśli spełnisz wymagania formalne, zostaniesz skierowany na szkolenie.
 4. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastępczej, którym na terenie powiatu janowskiego jest powiatowe centrum pomocy rodzinie wyda zaświadczenie kwalifikacyjne
 5. Postanowienie o ustanowieniu cię rodziną zastępczą podejmie sąd.

Organizacją rodzinnej opieki zastępczej i współpracą z rodzinami zastępczymi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Ogrodowa 20 w Janowie Lubelskim godz. 7.30-15.30 w dni robocze, tel.15 8723-345, pcprjanow.pl
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy

Do zakresu działania Zespołu Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie spraw z zakresu:

 1. nadzór i umieszczanie osób w „Barce” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim;
 2. nadzór i kierowanie osób do ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. nadzór i dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej;
 4. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, w tym:
  1. informowanie mieszkańców o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne oraz punkty informacyjne,
  2. udział w naradach, sesjach rad gmin, komisjach celem przekazania informacji dotyczących pomocy społecznej;
 6. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  1. rehabilitacji społecznej,
  2. rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
  3. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
 7. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. dokonywania zwrotu kosztów poniesionych w ramach rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
 9. opiniowanie ankiet- wniosków ośrodków ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne lub przyjmujących grupy turnusowe przy udziale środków PFRON,
 10. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 11. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych realizowanych w odpowiedzi na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych;
 12. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na wniosek osób uprawnionych do ich składania;
 13. dofinansowanie do zadań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej spełniających warunki wynikające z ustawy;
 14. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z zakresu w/w zadań,
 15. realizacja programów celowych ogłaszanych przez PFRON
 16. podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, oraz realizacja innych zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 4. prowadzenie rejestru danych, o osobach:
  1. zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  2. pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
 5. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 6. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 7. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 8. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 9. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 10. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 11. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 12. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 13. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 14. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 16. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno- pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 17. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 18. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 19. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 20. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 21. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o zaległościach wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 22. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 23. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 24. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej.

Lubelski Dom Medialny zaprasza Podopiecznych i Petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na konferencję poświęconą idei kształcenia przez całe życie w ramach projektu „Więcej wiesz – Więcej możesz” kampania informacyjna, która odbędzie się dnia 12.05.2010r. o godz. 12.00 w Hotelu ALEX w Zamościu, ul. Okrzei 32.