Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia dla:

  • rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
  • rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu o godz. 9.00

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu janowskiego odbywają się w siedzibie tut. Centrum (świetlica I piętro).