Wniosek do pobrania 

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej i spełnia inne warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U.  Nr 6 poz. 45 z późn. zm.), która wynosi 30% podstawy (kwota podstawy 1.647 zł). 30% podstawy wynosi 494,10 zł miesięcznie. Pomoc o której mowa, przyznaje się do czasu ukończenia przez wychowanka nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez niego 25 r. ż.