Wniosek do pobrania

 1. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
  1. w szkole;
  2. w zakładzie kształcenia nauczycieli;
  3. w uczelni;
  4. na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
  5. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 2. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 526 zł miesięcznie.
 3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
 4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
 5. W przypadku gdy po ukończeniu:
  1. nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli,
  2. studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia”” pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje także za wrzesień.
 6. W przypadku gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc.
 7. Pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.