Wniosek do pobrania

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 577 zł,  a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności   w wysokości nie niższej niż 3 154 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się  w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Wychowanek otrzymujący pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po otrzymaniu decyzji przyznającej pomoc podejmuje decyzję co do zakupu niezbędnego dla niego wyposażenia, przekładając dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie faktury za zakupione przedmioty. Należność dla sprzedawcy zostaje regulowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewem. Wychowanek na fakturze kwituje odbiór zakupionego dla siebie wyposażenia.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

  • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
  • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
  • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
  • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
  • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

    B.  Osoby usamodzielniane objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. przed 01.01.2012r. opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej stosuje się przepisy dotychczasowe.