Placówki Opiekuńcze

Na terenie powiatu janowskiego od 1 stycznia 2021 roku funkcjonują dwie 14-osobowe Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze:

 • Placówka “Promyk”
 • Placówka “Słoneczny Dom”

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka

 • w Placówce “Promyk” od 1 lutego 2021 r. wynosi  4 561,42 zł,
 • w Placówce “Słoneczny Dom” wynosi 5 473,18 zł.

Placówka zapewnia dziecku dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

W celu umieszczenia dziecka w w/w placówce, powiat kierujący musi złożyć następujące dokumenty:

 1. postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, albo wniosek rodziców, dziecka  lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce,
 2. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 3. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
 4. dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne,
 5. informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach
 6. informację o sytuacji rodzinnej.

 

 

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w dom pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.).

Na terenie powiatu janowskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej “Barka”, który mieści się na ulicy Wiejskiej 12, 23-300 Janów Lubelski

Dom Pomocy Społecznej przyjmuje osoby wg. następujących profili:

 • osoby w podeszłym wieku (40 miejsc),
 • osoby przewlekle somatycznie chore (60 miejsc),
 • osoby przewlekle psychicznie chore (35 miejsc),
 • osoby niepełnosprawne intelektualnie (45 miejsc).

Koszt utrzymania w DPS w 2021 r. wynosi 3 266,00 zł miesięcznie.

Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania do ” BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub postanowienie sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez zgody;
 2. Rodzinny wywiad środowiskowy;
 3. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego/decyzja organu emerytalno-rentowego osoby ubiegającej się o skierowanie;
 4. Pisemna zgoda osoby ubiegającej się o skierowaniu na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 6. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 7. Karty informacyjne leczenia szpitalnego.
 8. Aktualne prześwietlenie RTG.
 9. W przypadku osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych: aktualne zaświadczenie
  lekarza psychiatry.
 10. W przypadku osób ubiegających się o skierowanie do domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie:
  aktualne zaświadczenie psychologa.
 11. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ubezwłasnowolnienie i ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

W nagłych przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych skierowanie i umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej może nastąpić poza
kolejnością oraz bez przedłożenia społecznej może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia w/w dokumentów. Dokumenty te powinny być
wówczas skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy.

Pliki do pobrania


 

 

Ośrodki wsparcia

Karta usług informacyjnych w sprawie kierowania do ośrodków wsparcia