Jesteś niepełnosprawnym rolnikiem lub rolnikiem zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika i chcesz uzyskać z PFRON refundację składek KRUS?
Musisz spełnić wymienione w artykułu warunki.

Warunki do spełnienia:
• podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
• posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (własne i/lub domownika), o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;
• opłacać w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni) składki na ubezpieczenia społeczne. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
• nie mieć zaległości wobec PFRON na więcej niż 100 zł.
Ważne
Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Status domownika Przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
• ukończyła 16 lat,
• pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
• stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Wysokość refundacji uzależniona jest od kwot składek wpisanych na decyzji lub innym dokumencie potwierdzającym, że podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Fundusz refunduje składki:
• wypadkowe
• chorobowe
• macierzyńskie
• emerytalno-rentowe
pod warunkiem, że opłacasz te składki w całości terminowo lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni.
Z refundacji wyłączone są:
• składka zdrowotna
• składki finansowane ze środków publicznych
Jeżeli jesteś rolnikiem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i płacisz zwiększoną składkę KRUS możesz ubiegać się o refundację składek KRUS w takiej wysokości, w jakiej zostały przez Ciebie opłacone. W tej sytuacji musisz posiadać i przesłać do PFRON aktualną decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającą podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dokument ten powinien zawierać informację o opłaceniu podwójnej składki emerytalno- rentowej.