Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny „“ w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Jak wygląda procedura zawiązania rodziny zastępczej:

 1. Po pierwsze musisz skontaktować się z najbliższym powiatowym centrum pomocy rodzinie
 2. Pracownicy poinformują Cię, jakie dokumenty trzeba będzie złożyć, a także jakie szkolenie będziesz musiał przejść.
 3. Po spotkaniu informacyjnym, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w twoim domu i jeśli spełnisz wymagania formalne, zostaniesz skierowany na szkolenie.
 4. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastępczej, którym na terenie powiatu janowskiego jest powiatowe centrum pomocy rodzinie wyda zaświadczenie kwalifikacyjne
 5. Postanowienie o ustanowieniu cię rodziną zastępczą podejmie sąd.

Organizacją rodzinnej opieki zastępczej i współpracą z rodzinami zastępczymi zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Ogrodowa 20 w Janowie Lubelskim godz. 7.30-15.30 w dni robocze, tel.15 8723-345, pcprjanow.pl
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy