Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym starosty. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz. 2473 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania rady należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  3. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim składa się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu janowskiego organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu powiatowego. Członków Powiatowej Rady powołał Starosta Janowski, na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Kadencja rady trwa 4 lata.

Powiatową Społeczna Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim tworzą następujące osoby:

  1. Andrzej Łukasik – przewodniczący rady (przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim).
  2. Agnieszka Różyło – sekretarz rady (przedstawiciel Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim).
  3. Agnieszka Drozd – członek rady (przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „WAERZYNEK” w Janowie Lubelskim).
  4. Elżbieta Staszewska – członek rady (przedstawiciel Polskiego Zawiązku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim).
  5. Agnieszka Banasiak-Wiśniewska – członek rady (przedstawiciel Stowarzyszenia „HUMANUS” w Janowie Lubelskim).