Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 13/21 z dnia 15.10.2021r.
Dyrektora PCPR w Janowie Lubelskim

PROCEDURY POSTEPOWANIA PODCZAS PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ:
DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH, POMOCWYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej:
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania (art. 80 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w wysokości:
– 746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
– 1 131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. – wniosek_do pobrania 

2. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka:
1) rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek (art. 81 ust.1 ustawy) w wysokości 227 zł miesięcznie) – wniosek do pobrania 
2) rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek (art. 81 ust. 2 ustawy) w wysokości 227 zł miesięcznie.

3. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka –wniosek do pobrania
1) Rodzinom zastępczym i prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznane dofinansowanie do wypoczynku dzieci, w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.
2) Udzielenie dofinansowania do wypoczynku dziecka następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR.
3) Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni przed planowanym terminem wypoczynku dziecka.
4) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.
5) Dofinansowanie obejmuje zorganizowane formy wypoczynku dziecka.
6) W uzasadnionych przypadkach braku skierowania dziecka na wypoczynek w formie zorganizowanej, za uprzednia zgodą Dyrektor PCPR dofinansowanie może objąć niezorganizowane formy wypoczynku dziecka. W tej sytuacji świadczenie przyznaje się na podstawie szacunku wydatków, obliczonego przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób ponoszących wspólne koszty wypoczynku i pomnożenie przez liczbę dzieci, na które przyznaje się świadczenie.
7) Dofinansowanie do wypoczynku może być przyznane do kwoty 600 zł rocznie na jedno dziecko na podstawie udokumentowanych kosztów wypoczynku dziecka.
8) Dofinansowaniu podlegają koszty bezpośrednio związane z wypoczynkiem dziecka, w szczególności:
a) wynagrodzenie organizatora
b) wstępy na imprezy, do kin, teatrów, muzeów
c) przejazdy,
d) noclegi,
e) wyżywienie
9) Udokumentowanie poniesienia kosztów wypoczynku dziecka następuje w formie przedłożenia do PCPR, w szczególności następujących dokumentów:
-faktur,
-rachunków
-biletów
– nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia wypoczynku dziecka.

4. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo – wniosek do pobrania
1) Udzielenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzinnej formy pieczy zastępczej będzie udzielane w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.
2) Udzielenie świadczenia następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR.
3) Świadczenie ma charakter jednorazowy i przysługuje w wysokości do 2 000 zł na jedno dziecko przyjmowane do rodzinnej formy pieczy zastępczej.
4) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.
5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przyzna jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczej, w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych, w wysokości wyższej niż 2 000 zł na jedno dziecko.
6) Rozliczenie świadczenia następuje na podstawie rachunków lub faktur przedłożonych przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR w terminie 30 dni od dnia otrzymania przyznanych środków.

5. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo – wniosek do pobrania
1) Rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka może zostać przyznane świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.
2) Świadczenie okresowe przyznaje się na czas, który jest niezbędny do ustąpienia skutków zdarzenia, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
3) Rodzina, której przyznano świadczenie zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić PCPR o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.
4) Rozliczenie świadczenia następuje na podstawie rachunków lub faktur przedłożonych przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR w terminie 30 dni od dnia otrzymania przyznanych środków.

6. Prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62 ustawy o pieczy- wniosek do pobrania

1) Udzielenie świadczenia następuje na podstawie wniosku złożonego przez prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR.
2) Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia losowego, albo innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki lub w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez prowadzącego rodzinny dom dziecka informacjo o wystąpieniu tego zdarzenia.
3) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.
4) Rozliczenie świadczenia następuje na podstawie rachunków lub faktur przedłożonych przez prowadzącego rodzinnym dom dziecka do PCPR w terminie 30 dni od dnia otrzymania przyznanych środków.

7. Rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – wniosek do pobrania
1) Rodzinie zastępczej zawodowej i niezawodowej można przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lud domu jednorodzinnego
2) Starosta jest zobowiązany przyznać środki finansowe rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3) Świadczenie przyznaje się w wysokości odpowiadającym kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą na następujące opłaty: czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związane z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożone przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą
4) Środki finansowe o których mowa w pkt 7 udzielane są na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek należy złożyć w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczą poniesione wydatki z tym, że w miesiącu grudniu do 15 grudnia.
5) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.

8. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – wniosek do pobrania
1) Świadczenie przyznaje się w wysokości odpowiadającym kosztom ponoszonym przez prowadzącego rodzinny dom dziecka na następujące opłaty: czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związane z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożone przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka.
3) Środki finansowe udzielane są na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczą poniesione wydatki z tym, że w miesiącu grudniu do 15 grudnia.
4) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.

9. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmiana lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62 ustawy o pieczy – wniosek do pobrania

1) Przyznanie środków finansowych następuje jedynie w przypadku, gdy wymaga tego poprawa warunków zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka, bądź w przypadku konieczności pozyskania miejsc dla kolejnych dzieci, które będą umieszczone w tym domu.
2) Udzielenie świadczenia następuje na podstawie wniosku złożonego przez prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR.
3) Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedzającego rok przeprowadzenia remontu.
4) Do wniosku należy załączyć uproszczony kosztorys planowanego remontu, z wyszczególnieniem materiałów i robocizny koniecznych do jego przeprowadzenia.
5) Kosztorys może podlegać weryfikacji przez rzeczoznawcę powołanego przez Dyrektora PCPR pod kątem zgodności kosztów remontu zawartych w kosztorysie z cenami rynkowymi w danym roku określonych w katalogu średnich cen materiałów budowlanych.
6) Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną komisji powołanej przez Dyrektora PCPR, w celu określenia jego zasadności i zakresu planowanych robót remontowych.
7) Świadczenie przyznaje się po raz pierwszy po 3 latach prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
8) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.
9) Prowadzący rodzinny dom dziecka po zrealizowaniu świadczenia składa Dyrektorowi PCPR oświadczenie, że świadczenie zostało wykorzystane. Nie złożenie oświadczenia, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.
10) Dyrektorowi PCPR lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo kontroli wykorzystania świadczenia. Stwierdzenie w ramach kontroli wykorzystania świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

10. Rodzinie zastępczej zawodowej może zostać przyznane świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych – wniosek do pobrania
1) Remont może dotyczyć wyłącznie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym przebywa rodzina zastępcza ubiegająca się o świadczenie.
2) Przyznanie świadczenia następuje wyłącznie w przypadku, gdy wymaga tego poprawa warunków zamieszkania dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, bądź w przypadku konieczności pozyskania miejsc dla kolejnych dzieci, które będą umieszczone w tej rodzinie.
2) Udzielenie świadczenia następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą do PCPR.
3) Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedzającego rok przeprowadzenia remontu.
4) Do wniosku należy załączyć uproszczony kosztorys planowanego remontu, z wyszczególnieniem materiałów i robocizny koniecznych do jego przeprowadzenia.
5) Kosztorys może podlegać weryfikacji przez rzeczoznawcę powołanego przez Dyrektora PCPR pod kątem zgodności kosztów remontu zawartych w kosztorysie z cenami rynkowymi w danym roku określonych w katalogu średnich cen materiałów budowlanych.
6) Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną komisji powołanej przez Dyrektora PCPR, w celu określenia jego zasadności i zakresu planowanych robót remontowych.
7) Świadczenie przyznaje się po raz pierwszy po 3 latach funkcjonowania rodziny zastępczej zawodowej.
8) Świadczenie przyznaje się nie częściej niż raz do roku w kwocie nie wyższej niż 2.000 zł.
9) Przyznanie oraz odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji.
10) Rodzina zastępcza po zrealizowaniu świadczenia składa Dyrektorowi PCPR oświadczenie, że świadczenie zostało wykorzystane. Nie założenie oświadczenia, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.
11) Dyrektorowi PCPR lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo kontroli wykorzystania świadczenia. Stwierdzenie w ramach kontroli wykorzystania świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi.

– w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.

11. Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla rodzin zastępczych – wniosek do pobrania
1) W rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej w której przebywa więcej niż 3 dzieci na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej, starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
3) Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich następuje na podstawie wniosku złożonego do PCPR.

-w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.

12. Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich dla prowadzącego rodzinny dom dziecka – wniosek do pobrania
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka starosta może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
2) W rodzinnym domu dziecka w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
3) Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich następuje na podstawie wniosku złożonego do PCPR.

 

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia nr 13/21 z dnia 15.10.2021r.
Dyrektora PCPR w Janowie Lubelskim

PROCEDURY POSTEPOWANIA
PODCZAS PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OPUSZCZAJACYCH RODZINY ZASTĘPCZE, RODZINNE DOMY DZIECKA, PLACÓWKI OPIEKUNCZO – WYCHOWAWCZE, REGIONALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNE, ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE, ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE LUB ZAKŁADY REHABILITACYJI LECZNICZEJ

1. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku, który należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

do pobrania: IPU pieczy zastępczej

a) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,

b) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

2. Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

3. Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

4. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

5. Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia i kierownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia –Ocena końcowa IPU

Oświadczenie dotyczące wyznaczenia opiekuna IPU 

A. Osoby usamodzielniane objęci są pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.).

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy lub zakład rehabilitacji leczniczej zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
Przyznaje się pomoc:
• na kontynuowanie nauki,
• na usamodzielnienie,
• na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
• udziela się pomocy w uzyskaniu:
• odpowiednich warunków mieszkaniowych,
• zatrudnienia.
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
• 3lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
• roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

• Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł. W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się dochody, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI
wniosek do pobrania

1. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
a) w szkole;
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli;
c) w uczelni;
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

2. Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi 566 zł miesięcznie.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
5. W przypadku gdy po ukończeniu:

a) nauki w szkole ponadgimnazjalnej osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe lub do zakładu kształcenia nauczycieli,
b) studiów pierwszego stopnia osoba usamodzielniana została przyjęta w tym samym roku kalendarzowym na studia drugiego stopnia— pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje także za wrzesień.

6. W przypadku gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc.

7. Pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE
wniosek do pobrania

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
• w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną
– 3 730 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

• w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

– 7458 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
– 3 730 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
– 1 865 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE
wniosek do pobrania

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości 1 695 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 3 390 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

•Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Wychowanek otrzymujący pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po otrzymaniu decyzji przyznającej pomoc podejmuje decyzję co do zakupu niezbędnego dla niego wyposażenia, przekładając dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie faktury za zakupione przedmioty. Należność dla sprzedawcy zostaje regulowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewem. Wychowanek na fakturze kwituje odbiór zakupionego dla siebie wyposażenia.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

• istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;

• osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;

• osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;

• stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

• osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

• osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

B. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB USAMODZIELNIANYCH
Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej może lecz nie musi przystąpić do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia. Tylko wychowankowie przystępujący do programu mogą ubiegać się o przyznanie pomocy pieniężnej. Świadczenia pieniężne nie są pomocą obligatoryjną, o ich przyznanie wychowanek ubiega się poprzez złożenie wniosku w sprawie przyznania danej formy, który winien być zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia.

Prawa wychowanków:
• pełnoletni wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, a deklarujący wolę realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia ma prawo ubiegać się o świadczenia pieniężne przysługujące osobom usamodzielnianym.
• uzyskania wszelkich szczegółowych informacji o formach współpracy i zakresie wsparcia ze strony opiekuna usamodzielnienia i pracownika socjalnego prowadzącego Jego sprawę. Ma prawo uzyskania wsparcia i pomocy ze strony powiatowego centrum pomocy rodzinie w rozwiązaniu problemów związanych ze szkołą, zatrudnieniem, problemów rodzinnych, mieszkaniowych, prawnych, psychologicznych lub innych wynikających z niezaradności po opuszczeniu placówki bądź rodziny zastępczej,
• ubiegania się o świadczenia pieniężne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także korzystania z ofert organizacji i instytucji wspierających młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Wychowanek zobowiązany jest do:
• realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, m.in. poprzez: faktyczną naukę w szkole lub na uczelni, uczestnictwo w zajęciach szkolnych, pokonywanie kolejnych jej etapów, dokumentowania tego faktu w formie zaświadczeń, uzyskania wykształcenia zgodnego ze zdolnościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej,
• czynienia starań w zakresie podejmowania zatrudnienia, w przypadku nauki w systemie wieczorowym lub zaocznym,
• uczestnictwa w programach lub zajęciach kierowanych do młodzieży mających na celu uzyskanie dodatkowych kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia,
• kontaktu i stałej współpracy z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem socjalnym centrum, mającej na celu życiowe usamodzielnienie np. rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych, wyboru szkoły, trudnej sytuacji mieszkaniowej, podjęcia pracy zarobkowej, specjalistycznego wsparcia.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:

1) uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.