Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”. W tym artykułu możesz zapoznać się z informacją o profilu zaufanym, jego uzyskaniu i inne związane z profilem dane

Profil zaufany uzyskuje się bezpłatnie. Jest ważny 3 lata, ale można przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata. Można go uzyskać on-line – składając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korzystając z usług podmiotu posiadającego zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego (głównie poprzez bankowe konto internetowe). Innym sposobem jest złożenie wniosku przez serwis internetowy www.pz.gov.pl, a następnie udanie się z dowodem osobistym lub paszportem do dowolnego punktu potwierdzającego w celu poświadczenia tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych. Wizyta w punkcie potwierdzającym musi nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia przesłania wniosku.

Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą w okresie pandemii COVID-19 uzyskać bez wychodzenia z domu tzw. tymczasowy profil zaufany. Jest on ważny 3 miesiące, z tym że okres ważności może zostać przedłużony. Wniosek o tymczasowy profil zaufany można złożyć on-line. Tożsamość wnioskodawcy może zostać potwierdzona poprzez wideoidentyfikację. Polega to na porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z jego wizerunkiem pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych. W czasie tej transmisji trzeba również okazać dowód osobisty lub paszport. Ponadto w uzasadnionych przypadkach elementem weryfikacji może być sprawdzenie wiedzy wnioskodawcy o dotyczących go danych zgromadzonych w rejestrach publicznych lub w systemach teleinformatycznych. Wideoidentyfikacja jest nagrywana. Ministerstwo Cyfryzacji przechowuje nagranie przez 20 lat. Innym sposobem potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o tymczasowy profil zaufany jest wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez podmiot publiczny, np. e-dowodu.

Kliknij tu aby pobrać wersję artykułu w PDF