Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych uruchomił program
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”

Adresatami programu są:
– osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 roku w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w zawiązku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły starty w gospodarstwach domowych.

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu:
1) Moduł I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł.
2) Moduł II – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:
a) sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,
b) sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu – o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON;

Szczegółowych informacji dotyczących w/w programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski pokój nr 1 (tel. 15) 8723-345.