W związku z uruchomieniem procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.

Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 roku

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  5. Obszaru F – Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Wnioski dotyczące w/w programu należy składać do tut. Centrum w terminie

do 22 lutego 2021 roku.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej www.pfron.org.pl ścieżka programy PFRON – programy realizowane obecnie.