Do zakresu działania Zespołu Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie spraw z zakresu:

 1. nadzór i umieszczanie osób w „Barce” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim;
 2. nadzór i kierowanie osób do ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. nadzór i dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej;
 4. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, w tym:
  1. informowanie mieszkańców o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne oraz punkty informacyjne,
  2. udział w naradach, sesjach rad gmin, komisjach celem przekazania informacji dotyczących pomocy społecznej;
 6. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  1. rehabilitacji społecznej,
  2. rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
  3. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
 7. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. dokonywania zwrotu kosztów poniesionych w ramach rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
 9. opiniowanie ankiet- wniosków ośrodków ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne lub przyjmujących grupy turnusowe przy udziale środków PFRON,
 10. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 11. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych realizowanych w odpowiedzi na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych;
 12. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na wniosek osób uprawnionych do ich składania;
 13. dofinansowanie do zadań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej spełniających warunki wynikające z ustawy;
 14. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z zakresu w/w zadań,
 15. realizacja programów celowych ogłaszanych przez PFRON
 16. podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, oraz realizacja innych zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym w obowiązujących przepisach prawa.