§ 1.

 1. Nagroda Starosty Janowskiego „Róża pomocy społecznej”, zwana dalej Nagrodą „“ jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomoc społeczna.
 2. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności na rzecz społeczności lokalnej powiatu janowskiego.
 3. Każdego roku przyznaje się jedną nagrodę Starosty.
 4. Laureatem nagrody mogą zostać pracownicy instytucji pomocy społecznej, wolontariusze, osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

§ 2.

 1. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu.
 2. Laureatem nagrody lokalnej powiatu janowskiego można zostać nie częściej niż raz na pięć lat.

§ 3.

 1. Starosta Janowski może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek:
  1. organów administracji samorządowej powiatu janowskiego,
  2. instytucji z terenu powiatu janowskiego,
  3. organizacji pozarządowych.

§ 4.

 1. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:
  1. dane kandydata: imię i nazwisko / nazwę instytucji kandydata do nagrody, dokładny adres, telefon kontaktowy,
  2. dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy,
  3. informację o szczególnych osiągnięciach lub informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności na rzecz społeczności lokalnej powiatu janowskiego, za które nagroda ma być przyznana,
  4. uzasadnienie wniosku,
  5. datę oraz podpis wnioskodawcy
 2. Wniosek należy przesłać lub przekazać osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim (adres: ul. Zamoyskiego 37 23-300 Janów Lubelski) w terminie do 31 października każdego roku.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
 4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku
  1. złożenia po terminie,
  2. wycofania przez wnioskodawcę,
  3. braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 5.

 1. Nagrodę przyznaje Starosta Janowski w oparciu o propozycje i opinie powoływanej komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Janowskiego zgodnie z § 1. regulaminu.
 2. Komisję powołuje Starosta Janowski.
 3. Komisja składa się z 3 osób, w której skład wchodzą przedstawiciele:
  1. Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim (1 osoba)
  2. Przedstawiciela Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (1 osoba)
  3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim (1 osoba)
 4. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz proponowanie laureatów.
 5. Wnioski są oceniane przez Komisję w oparciu o następujące kryteria:
  1. wpływ działalności na rzecz rozwoju społeczności powiatu janowskiego
  2. innowacyjność działania
  3. cykliczność działań
  4. ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych
  5. rangę osiągnięć
 6. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji.
 7. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 6.

Nagrody będą wręczane na uroczystej gali zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną wręczania nagród prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.