Ogólna klauzula informacyjna- obowiązek informacyjny z art. 13 RODO przetwarzanie danych osobowych PCPR Janów Lubelski

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, tel. (15) 8723-345, email:sekretariat@pcpcrjanow.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iod@rodokontakt.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i (art.9 ust.2.lit b RODO)
  2. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) i (art.9 ust.2. lit g RODO)
  3. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
  4. realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  5. zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do usunięcia swoich danych;
  4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  5. do wniesienia sprzeciwu – dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem
  6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. Podanie przez Panią/Pana określonych danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
  przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania wiąże się z odmową podjęcia działań realizowanych przez PCPR.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

wersja PDF