Procedury postępowania w zakresie integracji cudzoziemców

  1. Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy – załącznik Nr 1
  2. Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą – załącznik Nr 2
  3. Wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach – załącznik Nr 3
  4. Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy – załącznik Nr 4.
  5. Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą – załącznik Nr 5
  6. Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – załącznik Nr 6
  7. Aneksu do Indywidualnego Programu Integracji – załącznik Nr 7
  8. Zestawienia kosztów realizacji Indywidualnego Programu Integracji – załącznik Nr 8